Financieel verslag 2022 

Ontvangsten 

Paasbroden                                              €        2.815    

Fruitpluk                                                   €         7.734

Markten                                                    €         2.557

Amaryllisactie                                          €         2.127

Kerstpakketten inpakken                       €        2.868

Giften                                                        €       34.116

EHBO actie                                               €         7.839

Ommen geeft licht                                  €         2.039

Verkoop puzzels en boeken                  €            174

Rente                                                         €                3     

Totaal ontvangsten                              €       62.272

 

Uitgaven

Alzheimerhuis                                          €         2.500

Stichting Hart en Handen                      €       12.500

Pastoraat Alzheimerhuis                       €             900

Inkoop en onkosten acties                    €         4.065

Transportkosten  Oekraïne                   €         5.507

Inkoop goederen Oekraïne                   €         7.660

Huur depot                                              €             216

Bankkosten                                              €            149

Overige onkosten                                   €             931 

Totaal uitgaven                                     €       34.428 

Resultaat                                         +/+ €        27.844

 

 

Beleidsplan Stichting Ommen voor Oekraïne    2021 - 2023 

 1. Algemene gegevens en bestuur

Algemene gegevens

Statutaire naam                     : Stichting Ommen voor Oekraïne

Opgericht                               : 5 mei 2004

KvK nummer                          : 05075327

Banknummer (IBAN)            : NL26RABO0348949715      

Fiscaal nummer (RSIN)         : 813603122

Bezoekadres                          : Haven Oost 20, 7731 GT Ommen

Contactadres                         : Karnemelkstraat 16, 7731 JB Ommen

Telefoonnummer                  : 06-12613437

Website                                  : www.sovo-ommen.nl

E-mail                                     : sovo.ommen@gmail.com

 

Bestuur

Naam                                     : Johan Hofmeijer, voorzitter

Naam                                     : Erna Martens, secretaresse

Naam                                     : Plonie Jelsma, penningmeester

Naam                                     : Rias Nauta, bestuurslid

Naam                                     : Betsy Slotman, bestuurslid

Bevoegdheid                        :  Ieder gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Het bestuur ontvangt géén vergoeding voor haar werkzaamheden. 

 1. Missie, visie en ambitie 

Onze missie

Stichting Ommen voor Oekraïne is ontstaan uit de jongerengroep de Kubus.  De Kubus was werkzaam aan een tweejarig project; het opknappen van een weeshuis in de Oekraïne. Stichting Ommen voor Oekraïne heeft dit project overgenomen en in navolging van jongerengroep de Kubus is onze missie: het verlenen van diaconale, charitatieve en humanitaire hulp aan de bevolking van Oekraïne, ongeacht de levensbeschouwelijke en politieke opvattingen van degene die de hulp behoeven. Het stimuleren en ontwikkelen van de eigen werkzaamheid van degene aan welke hulp wordt verleend en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. 

Onze visie

Als Stichting zetten wij ons in voor het welzijn van ieder individu. Met als focus de sociale grondrechten. Dit zijn onder andere het recht op huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs. 

Onze ambitie

Onze ambitie is om door acties te voeren diverse projecten in de Oekraïne te ondersteunen, waardoor de leefomstandigheden van de allerarmsten beter worden. 

 1. Doelgroep 

Onze doelgroep is de bevolking van Oekraïne, ongeacht de levensbeschouwelijke en politieke opvattingen van degene die de hulp behoeven. 

 1. Strategie en huidige situatie 

Strategie 

 1. In de komende jaren gaat de Stichting in samenwerking met Dianne en Petr vooral financiële hulp bieden bij de bouw van het bejaardentehuis.
 2. Zodra het weer mogelijk is vanwege de corona-maatregelen, zal (een deel van) het bestuur een bezoek brengen aan Dianne en Petr om de bouw van het bejaardenhuis nauwlettend te kunnen volgen. Indien noodzakelijk zullen er meerdere bezoeken worden gebracht. Ook zal het Alzheimerhuis tijdens één van deze bezoeken worden aangedaan.
 3. De voortgang van de activiteiten van de Stichting in Ommen en van de projecten in de Oekraïne zullen worden vermeld op de website, in Kerkvensters en in een nieuwsbrief aan de vrijwilligers. 

Huidige situatie

Momenteel is SOVO bezig om samen met onze contactpersonen in de Oekraïne een bejaardenhuis in Velyki Luchky op te zetten, zodat de oudere medemens daar een goede verzorging kan krijgen.

In het verleden heeft SOVO samen met Jongerengroep de Kubus een weeshuis opgeknapt.

In 2012 is SOVO in nauwe samenwerking met Stichting Nederland oor Oekraïne te Nieuwleusen gestart met het opzetten van een Alzheimerhuis op het terrein van het Diakonaal Centrum van de Evangelische kerk in Beregovo. In 2018 zijn de eerste bewoners in het Alzheimerhuis gearriveerd.    

Daarnaast is er tot 1 mei 2018 kleding en goederen ingezameld voor transport naar de Oekraïne. De vrachtkosten, de veel strengere regels in de Oekraïne en de onzekerheid over het gebruik van het depot, hebben SOVO er toe genoodzaakt  te stoppen met de transporten. 

 1. Activiteiten van de organisatie 

Activiteiten van de organisatie

De Stichting verkrijgt haar middelen door het organiseren van acties, verkrijgen van giften en door op markten te staan. De jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: 

 1. Paasbroodactie
 2. Amaryllisactie
 3. Appel- en perenpluk
 4. Markt Vilsteren Bruist
 5. Boerenmarkt Ommen
 6. Kerstfair Ommen 

In het verleden zijn er buiten bovengenoemde acties ook incidenteel andere acties georganiseerd, zoals met medewerking van de Wilde Ganzen een acceptgirokaartenactie, een garageverkoop en benefietconcerten.

Ook in de toekomst zal er buiten de jaarlijks terugkerende acties gekeken worden naar andere bronnen van inkomsten. 

De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting. 

Het depot aan de Haven Oost in Ommen zal binnenkort gesloopt worden om plaats te maken voor (woning)bouw. 

Het bestuur is op zoek om in Ommen e.o. een nieuw onderkomen te vinden. 

 1. Vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen zich inzetten als fruitplukkers, kniepertjesbakkers,  kerstbakjesmakers,

en bij diverse hand- en spandiensten.  

Vrijwilligers krijgen hiervoor géén vergoeding.

Vrijwilligers worden regelmatig d.m.v. nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de voortgang van diverse acties, van nieuwe ontwikkelingen binnen SOVO en de projecten in de Oekraïne.  Ook worden de vrijwilligers op de jaarlijkse vrijwilligersavond op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen SOVO. 

 1. Financiën

Het vermogen is momenteel dusdanig dat SOVO in de gelegenheid is om een deel van de kosten van het op te zetten bejaardenhuis op zich te nemen.

Daarnaast krijgt Stichting Hart en Handen (waarvan o.a. contactpersoon Dianne beheerster is) elk kwartaal een vast bedrag om haar activiteiten in de Oekraïne te ondersteunen.

Ook ontvangt het Alzheimerhuis nog tot en met maart 2022 elk halfjaar een vast bedrag, bedoeld als financiële support bij de opstart van het Alzheimerhuis.

Aan het eind van het boekjaar worden de financiën gecontroleerd door een kascommissie en wordt het financieel verslag op de website geplaatst. 

 1. ANBI status

SOVO heeft een ANBI status. Dat houdt in dat een Stichting bij de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling.  Mensen die SOVO een warm hart toedragen, mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.