Financieel verslag 2023

Ontvangsten 

Paasbroden                                              €        2.785    

Fruitpluk                                                   €         5.966

Markten                                                    €         2.898

Amaryllisactie                                          €         1.889

Kerstpakketten inpakken                       €        1.020

Giften                                                        €         8.433

EHBO actie                                               €         2.660

Bakstenen                                                €            785

Verkoop puzzels en boeken                  €              92

Diversen                                                   €            150

Rente                                                         €              12     

Totaal ontvangsten                              €       26.690

 

Uitgaven

Bejaardenhuis                                         €       34.500

Stichting Hart en Handen                      €         9.694

Pastoraat Alzheimerhuis                       €             900

Inkoop en onkosten acties                    €         3.961

Reiskosten  Oekraïne                             €         2.788

Inkoop goederen Oekraïne                   €         6.667

Huur depot                                              €             204

Bankkosten                                              €            235

Gift project Elisabeth                             €             300

Overige onkosten                                   €             757 

Totaal uitgaven                                     €       60.006 

Resultaat                                         -/-   €        33.316

 

 

Beleidsplan Stichting Ommen voor Oekraïne

2024 - 20271. Algemene gegevens en bestuur

 

Algemene gegevens

Statutaire naam : Stichting Ommen voor Oekraïne

Opgericht : 5 mei 2004

KvK nummer : 05075327

Banknummer (IBAN) : NL26RABO0348949715

Fiscaal nummer (RSIN) : 813603122

Bezoekadres : Tijdelijk Haven Oost 24, 7731 GT Ommen

vanaf medio 2024 Bedrijventerrein “de Rotbrink” Ommen.

Contactadres : Karnemelkstraat 16, 7731 JB Ommen

Telefoonnummer : 06-12613437

Website : www.sovo-ommen.nl

E-mail : sovo.ommen@gmail.com

 

Bestuur

Naam : Johan Hofmeijer

Titel : Voorzitter

Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam : Erna Martens

Titel : Secretaresse

Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam : Plonie Jelsma

Titel : Penningmeester

Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam : Rias Nauta

Titel : Bestuurslid

Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam : Betsy Slotman

Titel : Bestuurslid

Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Het bestuur ontvangt géén vergoeding voor haar werkzaamheden.

 

2. Missie, visie en ambitie

 

Onze missie

Stichting Ommen voor Oekraïne is ontstaan uit de jongerengroep de Kubus. De Kubus was werkzaam aan een tweejarig project: het opknappen van een weeshuis in de Oekraïne. Stichting Ommen voor Oekraïne heeft dit project overgenomen en in navolging van jongerengroep de Kubus is onze missie: het verlenen van diaconale, charitatieve en humanitaire hulp aan de bevolking van Oekraïne, ongeacht de levensbeschouwelijke en politieke opvattingen van degene die de hulp behoeven. Het stimuleren en ontwikkelen van de eigen werkzaamheid van degene aan welke hulp wordt verleend en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

 

Onze visie

Als Stichting zetten wij ons in voor het welzijn van ieder individu. Met als focus de sociale grondrechten. Dit zijn onder andere het recht op huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs.

 

Onze ambitie

Onze ambitie is om door acties te voeren diverse projecten in de Oekraïne te ondersteunen, waardoor de leefomstandigheden van de allerarmsten beter worden.

 

3. Doelgroep

 

Onze doelgroep is de bevolking van Oekraïne, ongeacht de levensbeschouwelijke en politieke opvattingen van degene die de hulp behoeven.

 

4. Strategie en huidige situatie

 

Strategie

 

  1. In de komende jaren gaat de Stichting in samenwerking met Dianne en Petr vooral financiële hulp bieden bij de bouw van een bejaardentehuis in Velyki Luchky

  2. Daarnaast zullen er humanitaire goederen ingezameld worden en van financiële donaties worden noodzakelijke levensbehoeften aangeschaft en wordt het transport naar Oekraïne gefinancierd.

  3. Wanneer het gezien de oorlogssituatie mogelijk is, zal (een deel van) het bestuur een bezoek brengen aan Dianne en Petr om de bouw van het bejaardenhuis te kunnen volgen. Indien noodzakelijk zullen er meerdere bezoeken worden gebracht. Ook zal het Alzheimerhuis tijdens één van deze bezoeken worden aangedaan.

  4. De voortgang van de activiteiten van de Stichting in Ommen en van de projecten in de Oekraïne zullen worden vermeld op de website, in Kerkvensters en in een nieuwsbrief aan de vrijwilligers.

 

Huidige situatie

Momenteel is SOVO bezig om samen met onze contactpersonen in de Oekraïne en het bestuur van Stichting Hart en Handen te Lunteren de financiën rond te krijgen om een bejaardenhuis in Velyki Luchky op te zetten, zodat de oudere medemens daar een goede verzorging kan krijgen. De muren van het huis staan inmiddels en ook het dak is geplaatst.

In het verleden heeft SOVO samen met Jongerengroep de Kubus een weeshuis opgeknapt.

In 2012 is SOVO in nauwe samenwerking met Stichting Nederland oor Oekraïne te Nieuwleusen gestart met het opzetten van een Alzheimerhuis op het terrein van het Diaconaal Centrum van de Evangelische kerk in Beregovo. In 2018 zijn de eerste bewoners in het Alzheimerhuis gearriveerd.

 

5. Activiteiten van de organisatie

 

Activiteiten van de organisatie

De Stichting verkrijgt haar middelen door het organiseren van acties, verkrijgen van giften en door op markten te staan. De jaarlijks terugkerende activiteiten zijn:

 

  1. Paasbroodactie

  2. Amaryllisactie

  3. Appel- en perenpluk

  4. Kerstpakketten inpakken

  5. Kerstfair Ommen

 

In het verleden zijn er buiten bovengenoemde acties ook incidenteel andere acties georganiseerd, zoals met medewerking van de Wilde Ganzen een acceptgirokaartenactie, een garageverkoop en benefietconcerten.

Ook in de toekomst zal er buiten de jaarlijks terugkerende acties gekeken worden naar andere bronnen van inkomsten.

 

De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting.

 

Het depot aan de Haven Oost in Ommen is in 2023 gesloopt en medio 2024 zal het nieuwe onderkomen kunnen worden betrokken op bedrijventerrein “de Rotbrink” in Ommen. Tijdelijk wordt een deel van de oude spuiterij aan de Haven Oost in Ommen gebruikt als opslagplaats.

 

6. Vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen zich inzetten als fruitplukkers, kniepertjesbakkers, kerstbakjesmakers, kerstpakketten inpakkers en bij diverse hand- en spandiensten.

Vrijwilligers krijgen hiervoor géén vergoeding.

Vrijwilligers worden regelmatig d.m.v. nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de voortgang van diverse acties, van nieuwe ontwikkelingen binnen SOVO en de projecten in de Oekraïne. Ook worden de vrijwilligers op de jaarlijkse vrijwilligersavond op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen SOVO.

 

7. Financiën

Het vermogen is momenteel dusdanig dat SOVO in de gelegenheid is om een deel van de kosten van het op te zetten bejaardenhuis op zich te nemen.

Daarnaast krijgt Stichting Hart en Handen (waarvan o.a. contactpersoon Dianne beheerster is) elk kwartaal een vast bedrag om haar activiteiten in de Oekraïne te ondersteunen.

De pastoraal werkster in het Alzheimerhuis (Eva) krijgt een vergoeding voor haar werkzaamheden.

Ook wordt er geld ingezameld voor de aanschaf van goederen en om transporten te financieren om tijdens de huidige oorlogssituatie vluchtelingen en inwoners van Oekraïne te voorzien van eerste levensbehoeften.

Aan het eind van het boekjaar worden de financiën gecontroleerd door een kascommissie en wordt het financieel verslag op de website geplaatst.

 

8. ANBI status

SOVO heeft een ANBI status. Dat houdt in dat een Stichting bij de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Mensen die SOVO een warm hart toedragen, mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.